A

B

C

D

ZASADY

WEŹ UDZIAŁ

REGULAMIN

PRODUKTY

NAGRODY

ZWYCIĘZCY

KONTAKT

Kup dowolny

produkt Sadolin

i zachowaj

dowód zakupu.

Zgłoś się tutaj

i weź udział w loterii.

Każde prawidłowe zgłoszenie

bierze udział w 2 losowaniach: tygodniowym oraz głównym

na koniec loterii.

Szczegóły dostępne w regulaminie. Nagrodą główną w loterii jest drewniany dom wraz z działką nad jeziorem w województwie wielkopolskim (gm. Trzemeszno). Organizatorem loterii promocyjnej jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Loteria dla konsumentów powyżej 18 roku życia, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo polskie, zamieszkałych na terytorium Polski oraz przedsiębiorców, nabywających produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna. Oferta nie jest skierowana do osób prawnych.

Weź udział w loterii: 18.04.2017 - 15.08.2017 r.

Szczegóły >>

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem loterii promocyjnej pod nazwą „Dom nad jeziorem”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 0000020951 („Spółka”) w celu przeprowadzenia loterii „Dom nad jeziorem”. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w loterii. Wiadome mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 0000020951 („Spółka”) w celach marketingowych Spółki. Podanie danych jest dobrowolne oraz wiadome mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.
Zgodnie z regulaminem dotyczy „osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w 2 rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)”.
Zgodnie z regulaminem dotyczy „osób fizycznych które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego(Dz. U. z 2017 r. poz.459), oraz spółek osobowych, nabywających produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna (dalej jako "Uczestnicy"). Uczestnikami Loterii, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą być osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej”.
W przypadku wygrania nagrody głównej lub nagrody tygodniowej, wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej www.loteria.sadolin.pl moich danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości miejsca zamieszkania, a także przyznanej nagrody.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newsletterów) od Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, nr KRS 0000020951 („Spółka”), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub automatycznych systemów wywołujących oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wglądu w te dane oraz o możliwości ich korekty i wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Regulamin loterii promocyjnej
pod nazwą „Dom nad jeziorem”

§1 Nazwa Loterii

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Dom nad jeziorem”, zwana dalej „Loterią”.
 2. Loteria organizowana jest w celu promocji produktów marki Sadolin, wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000020951, posiadającą NIP 118-00-47-014 oraz REGON 010413361, zwaną dalej „AkzoNobel”.

§2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, kod 02-737 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, zwana dalej „Organizatorem”.

§3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471 z późn. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Loteria skierowana jest:
  1. do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających obywatelstwo polskie, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywających określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) (dalej jako „Uczestnicy”),
  2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33[1] § 1, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, pod warunkiem  ukończenia przez te osoby oraz osoby tworzące jednostki organizacyjne 18 lat, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadania obywatelstwa polskiego, zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli nabywają  produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna (dalej jako  "Uczestnicy"). Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby prawne.
  3. przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz.459), prowadzących działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży farb i emulsji znajdujących się w ofercie AkzoNobel w kanale tradycyjnym (dalej: „Uczestnicy Detaliczni”), niezależnie od formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa.
 2. Uczestnik Detaliczny może wziąć udział w Loterii jako przedsiębiorca osobiście, albo poprzez osobę go reprezentującą (w przypadku spółek prawa handlowego), albo poprzez osobę do tego upoważnioną (np. pracownik zatrudniony jako sprzedawca produktów Akzo Nobel). Wskazanie osoby będącej Uczestnikiem Detalicznym następuje w treści formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu.
 3. W przypadku Uczestników Detalicznych będących osobami fizycznymi, warunkiem udziału w Loterii jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadanie obywatelstwa polskiego oraz zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uczestnikami ani Uczestnikami Detalicznymi w Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie organów Organizatora oraz AkzoNobel ani członkowie ich rodzin.
 5. Z udziału w Loterii wykluczeni są również pracownicy Uczestnika Detalicznego, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, oraz członkowie organów Uczestnika Detalicznego oraz członkowie ich rodzin w zakresie zakupów dokonanych u Uczestnika Detalicznego. Oznacza to, że osoba będąca pracownikiem Uczestnika Detalicznego jeśli dokona zakupu produktów promocyjnych u innego podmiotu może dokonać zgłoszenia do Loterii jako Uczestnik.
 6. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Za jednego Uczestnika Detalicznego poczytuje się danego przedsiębiorcę niezależnie od danych identyfikacyjnych jakimi się posługuje w Loterii, w szczególności zmiennych danych jak numer telefonu, numer IP, a także niezależnie od tego, czy zgłoszenia dokonał przedsiębiorca osobiście czy osoba go reprezentująca bądź osoba przez niego do tego upoważniona, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator nie ma obowiązku weryfikowania czy faktycznie upoważnienie tego rodzaju zostało udzielone.

§5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik/Uczestnik Detaliczny potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 3. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika/Uczestnika Detalicznego z Loterii.
 4. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia (dalej w odniesieniu do Uczestnika „Zgłoszenie”, w odniesieniu do Uczestnika Detalicznego „Zgłoszenie Uczestnika Detalicznego”); zasady określa § 8 Regulaminu.

§6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

§7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 18 kwietnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń dla Uczestników i Uczestników Detalicznych rozpoczyna się 18 kwietnia 2017 r. i kończy się 15 sierpnia 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).

§8 Zasady urządzania Loterii

 1. W Loterii biorą udział wszystkie produkty z portfolio marki Sadolin, określane dalej jako “Produkty Promocyjne”, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Akzo Nobel.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 a i b Regulaminu, która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
  1. Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego;
  2. Zachowa oryginalny paragon fiskalny bądź fakturę potwierdzający ww. zakup;
  3. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej loteria.sadolin.pl (dalej „Strona internetowa”).
 3. Zgłoszenie do udziału w Loterii, zwane dalej „Zgłoszeniem”, polega na:
  1. wpisaniu w formularzu numeru telefonu oraz adresu e-mail;
  2. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego albo faktury, tj.: kolejny numer wydruku (w przypadku paragonu fiskalnego) /numer faktury (w przypadku faktury), NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny / fakturę stanowiących dowód zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych;
  3. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
  4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;
 4. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do Loterii w postaci komunikatu wyświetlanego na Stronie Internetowej. Potwierdzenie przesyłane jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. Momentem wpływu Zgłoszenia do Organizatora jest jego zarejestrowanie w systemie informatycznym przyjmującym Zgłoszenia.
 5. Do Loterii dany paragon fiskalny/ fakturę (dalej „Dowód zakupu”) można zgłosić tylko raz.
 6. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia Uczestnika zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu zakupu.
 7. Uczestnik nie może zgłosić do Loterii faktury, którą otrzymał w skutek realizacji swojego uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym mowa przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający tą transakcję. I odpowiednio nie można zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza transakcję ze zgłoszonej już faktury. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez Komisję drugie Zgłoszenie usuwane jest z Loterii.
 8. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń do Loterii pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 5 (słownie: pięć)
 9. Za jednego Uczestnika (opisanego w 4 ust.1 pkt a) na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, IP itp. się posługuje w Loterii. Nie ma prawa do nagrody Uczestnik który wylosował Nagrodę po przekroczeniu puli nagród opisanej w ust. 8 powyżej przez dwóch innych Uczestników zamieszkałych pod tym samym adresem. Oznacza to, że z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników. W przypadku Uczestników opisanych w §4 ust.1 pkt b daną identyfikacyjną jest numer NIP.
 10. Aby dokonać zgłoszenia do Loterii Uczestnik Detaliczny, o którym mowa w 4 ust. 1 c Regulaminu, musi być zarejestrowanym uczestnikiem na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl. W treści formularza  wskazuje on: imię i nazwisko, wskazuje kto dokonuje rejestracji zgodnie z postanowieniami §4 ust. 2,  nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, adres e-mail, numer telefonu oraz ustala hasło do konta.
 11. Raz podany w treści formularza dostępnego na stronie internetowej zyskujzakzonobel.pl numer NIP nie może być ponownie wykorzystany w celu dokonania kolejnych rejestracji.
 12. Zarejestrowany Uczestnik Detaliczny może dokonać Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego do Loterii za pośrednictwem podstrony na stronie internetowej zyskujzakzonobel.pl składając oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. Po prawidłowo przesłanym Zgłoszeniu Uczestnika Detalicznego otrzymuje on na wskazany adres e-mail potwierdzenie nabycia dowodu udziału w grze w postaci 1 losu w Loterii. Jeśli Uczestnik Detaliczny nie dokona Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego po dokonaniu rejestracji nie ma prawa do otrzymania Ekstra Losów, które mógł nabyć w między czasie (między dokonaniem rejestracji a Zgłoszeniem Uczestnika Detalicznego) z tytułu zgłoszonych Dowodów zakupu Uczestników w późniejszym okresie. Oznacza to, że prawo do Ekstra Losów nabywa się dopiero po dokonaniu pełnej, poprawnej rejestracji i Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego.
 13. Uczestnik Detaliczny może dokonać tylko 1 (słownie: jednego) Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego do Loterii.
 14. Ta sama osoba fizyczna nie może jednocześnie zgłaszać udziału w Loterii jako Uczestnik i jako osoba fizyczna będąca przedstawicielem Uczestnika Detalicznego, z wyłączeniem przypadków, gdy ww. osoba nabędzie Produkt Promocyjny w innym punkcie sprzedaży detalicznej niż należący do Uczestnika Detalicznego, którego ta osoba reprezentuje zgodnie z postanowieniami §4 ust.2.
 15. Z tytułu każdego zgłoszonego do Loterii Dowodu zakupu przez Uczestnika, Uczestnik Detaliczny, który wystawił ten Dowód Zakupu otrzymuje 1 dodatkowy los w Loterii tzw. „Ekstra Los”. Z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Detaliczny nie ma prawa do otrzymania Ekstra Losów w Loterii, jeśli otrzymywane są one z tytułu zgłoszonych Dowodów zakupu, które sam zgłosił jako Uczestnik do Loterii. W przypadku ustalenia tego rodzaju okoliczności Komisja usunie tak przyznane Ekstra Losy z konta Uczestnika Detalicznego. Ekstra Losy przyznawane są Uczestnikowi Detalicznemu od momentu dokonania przez niego Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego. Oznacza to, że nie ma on prawa do otrzymania Ekstra Losów za zakupy Uczestników dokonane w Okresie promocyjnym, ale przed dokonaniem przez niego Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego.
 16. Liczba zebranych przez Uczestnika Detalicznego losów i Ekstra Losów w Loterii decyduje o tym ile numerów ID przyznanych jest Uczestnikowi Detalicznemu w losowaniu Nagrody Przedsiębiorcy I i II stopnia.
 17. Uczestnik Detaliczny może wygrać w Loterii maksymalnie 5 (słownie: pięć) Nagród Przedsiębiorcy II stopnia w danym losowaniu oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Przedsiębiorcy I stopnia.
 18. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagrody.
 19. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
   na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;
  3. zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego;
  4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
  5. data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 18 kwietnia 2017 r. o godzinie 0:00:00
 1. Faktura potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. jest prawdziwa, tzn. wystawiona przez podmiot, którego dane
   na niej się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiona lub sfałszowana;
  2. nie jest uszkodzona w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w niej treści czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięta, ucięta, naderwana, rozmazana, niewyraźna, czy nie budzi wątpliwości, iż została wydrukowana do niezaistniałej transakcji;
  3. zawiera jej kolejny numer, NIP wystawcy faktury;
  4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na fakturze nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż faktura potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie faktury);
  5. data wystawienia faktury przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 18 kwietnia 2017 r.
 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników/Uczestników Detalicznych, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 6 listopada 2017 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Powyższe terminy i zakres wskazanych dokumentów (Dowody zakupu) mają zastosowanie również do Uczestnika Detalicznego. Wezwanie Komisji następuje poprzez kontakt uprawnionego przedstawiciela Organizatora na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu / rejestracji, o której mowa w 8 ust.10.
 3. W części Loterii dotyczącej Uczestników honorowany jest Dowód zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym albo fakturą. W przypadku Uczestników Detalicznych honorowany jest również duplikat.

§9 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora.
 2. Losowania obejmujące nagrody dla Uczestników przeprowadzane są według następującego schematu: każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw losowanie liczby jednostek, następnie dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
 3. Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest on uwzględniany a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem nagrody (bądź który dokonał Zgłoszenia rezerwowego) nie jest on uwzględniany i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 4. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w następujących terminach:
  1. Pierwsze losowanie odbywa się 27 kwietnia 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 18 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.
  2. Drugie losowanie odbywa się 8 maja 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 25 kwietnia 2017 r. do 1 maja 2017 r.
  3. Trzecie losowanie odbywa się 11 maja 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 2 maja 2017 r. do 8 maja 2017 r.
  4. Czwarte losowanie odbywa się 18 maja 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 9 maja 2017 r. do 15 maja 2017 r.
  5. Piąte losowanie odbywa się 25 maja 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 16 maja 2017 r. do 22 maja 2017 r.
  6. Szóste losowanie odbywa się 1 czerwca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 23 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r.
  7. Siódme losowanie odbywa się 8 czerwca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 30 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r.
  8. Ósme losowanie odbywa się 19 czerwca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 6 czerwca 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.
  9. Dziewiąte losowanie odbywa się 22 czerwca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 13 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.
  10. Dziesiąte losowanie odbywa się 29 czerwca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 20 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.
  11. Jedenaste losowanie odbywa się 6 lipca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 27 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r.
  12. Dwunaste losowanie odbywa się 13 lipca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 4 lipca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.
  13. Trzynaste losowanie odbywa się 20 lipca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 11 lipca 2017 r. do 17 lipca 2017 r.
  14. Czternaste losowanie odbywa się 27 lipca 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 18 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.
  15. Piętnaste losowanie odbywa się 3 sierpnia 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 25 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
  16. Szesnaste losowanie odbywa się 10 sierpnia 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 7 sierpnia 2017 r.
  17. Siedemnaste losowanie odbywa się 21 sierpnia 2017 r. spośród Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 8 sierpnia 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r.
 5. W trakcie losowania Nagród Tygodniowych, po wylosowaniu 10 zwycięskich Zgłoszeń, losowanych jest również 10 Zgłoszeń rezerwowych kolejkowanych zgodnie z kolejnością wylosowania (pierwsze Zgłoszenie rezerwowe do pierwszego zwycięskiego Zgłoszenia, drugie Zgłoszenie rezerwowe do drugiego zwycięskiego Zgłoszenia itd.). Prawo do Nagrody przyznawane jest laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat zwycięskiego Zgłoszenia nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowego Zgłoszenia również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nią skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 22 sierpnia 2017 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń Uczestników otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym.
 7. W trakcie losowania Nagrody Głównej, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również 3 Zgłoszenia rezerwowe oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze, drugie i trzecie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat zwycięskiego Zgłoszenia nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowego Zgłoszenia również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowego Zgłoszenia, jeśli i on nie spełni tych wymagań, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest trzeciemu laureatowi rezerwowego Zgłoszenia. Jeśli żaden z laureatów nie spełni wymagań opisanych w Regulaminie Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Losowania obejmujące nagrody dla Uczestników Detalicznych przeprowadzane są według następującego schematu: każdemu losowi jaki uzyskał Uczestnik Detaliczny w Loterii przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń i przyznanych losów tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID wynosi 5479, będą cztery urny. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 8, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 4, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 0, zwycięskim zgłoszeniem będzie zgłoszenie, o numerze ID 0448. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
 9. Losowanie Nagrody Przedsiębiorcy I stopnia odbywa się jako ostatnie w dniu 22 sierpnia 2017 r. spośród wszystkich prawidłowych przyznanych w trakcie Loterii losów i Ekstra Losów otrzymanych w Okresie promocyjnym.
 10. Losowania Nagród Przedsiębiorców II stopnia odbywają się po losowaniach Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej (jeśli występuje zbieżność terminów) w następujących terminach:
  1. Pierwsze losowanie odbywa się 8 maja 2017 r. spośród losów i Ekstra Losów przyznanych w okresie od 18 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.
  2. Drugie losowanie odbywa się 6 czerwca 2017 r. spośród losów i Ekstra Losów przyznanych w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.
  3. Trzecie losowanie odbywa się 6 lipca 2017 r. spośród losów i Ekstra Losów przyznanych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
  4. Czwarte losowanie odbywa się 4 sierpnia 2017 r. spośród losów i Ekstra Losów przyznanych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
  5. Piąte losowanie odbywa się 22 sierpnia 2017 r. spośród losów i Ekstra Losów przyznanych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 15 sierpnia  2017 r.
 11. Po losowaniu zwycięskich ID Nagród Przedsiębiorców przeprowadzane jest losowanie rezerwowe obejmujące: trzy zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Przedsiębiorcy I i po jednym zgłoszeniu rezerwowym do Nagrody Przedsiębiorcy II stopnia.
 12. Dany numer ID losu może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID losu danego Uczestnika Detalicznego nie jest on uwzględniany a losowanie jest powtarzane. W losowaniu zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników Detalicznych, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika Detalicznego, który jest laureatem nagrody (bądź który dokonał zgłoszenia rezerwowego) nie jest on uwzględniany i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika Detalicznego.

§10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki, miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureat Nagrody Głównej, Nagrody Tygodniowej i Nagrody Przedsiębiorcy I i II stopnia informowany jest telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu/podczas rejestracji opisanej w 8 ust.10 o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu 2 dni roboczych następujących po  losowaniu.
 2. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym wyżej terminie Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym o następującej treści:
  1. SMS wysyłany do  Uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 1 a) Regulaminu: „Loteria Sadolin. W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Dom nad jeziorem”, podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyżej 18 lat. Organizator: First Line Polska sp. z o.o. Regulamin:www.loteria.sadolin.pl”;
  2. SMS wysyłany do Uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 1 b) Regulaminu: „Loteria Sadolin. W zwiazku z wylosowaniem Twojego Zgłoszenia w loterii „Dom nad jeziorem” podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: First Line Polska Sp. z o.o. Regulamin: loteria.sadolin.pl
  3. SMS wysyłany do Uczestnika Detalicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 c) Regulaminu: „Loteria Sadolin. W zwiazku z wylosowaniem Twojego losu w loterii „Dom nad jeziorem” podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: First Line Polska Sp. z o.o. Regulamin: zyskujzakzonobel.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00.
 1. Jeżeli ostatnia próba kontaktu się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do nagrody. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.  
 2. Laureat Nagrody Tygodniowej/Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania w ciągu 3 dni roboczych listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora First Line Polska Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa:
  1. W przypadku Uczestnika o którym mowa w 4 ust. 1 pkt a Regulaminu - własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody oraz dane  laureata,  zgodnie z treścią wzoru udostępnionego przez Organizatora na Stronie internetowej i stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu:
   1. imienia, nazwiska, dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem – w przypadku Nagrody Tygodniowej;
   2. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numeru PESEL, rodzajem i numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku braku numeru PESEL, datą urodzenia, obywatelstwem oraz danych adresowych w postaci adresu zamieszkania – w przypadku Nagrody Głównej;
   3. paragonu fiskalnego/faktury, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8.
  2. w przypadku Uczestnika, o którym mowa w 4 ust. 1 pkt b Regulaminu podpisanego Oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody  oraz dane laureata, zgodnie z treścią wzoru udostępnionego przez Organizatora na Stronie internetowej i stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu:
   1. nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, imię, nazwisko, dane adresowe przedsiębiorstwa: ulica i numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo ;
   2. numeru rachunku bankowego – w przypadku Nagrody Głównej (jeśli na Organizatorze nie ciąży obowiązek płatnika).
   3. paragonu fiskalnego/faktury, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8.
 1. Laureat Nagrody Przedsiębiorcy (I-II stopnia) zobowiązany jest do przesłania w ciągu 3 dni roboczych listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora First Line Polska Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, własnoręcznie podpisanego potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody wraz z danymi, zgodnie treścią wzoru udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.zyskujzakzonobel.pl i stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu:
  1. imię i nazwisko, pełną nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa oraz numeru rachunku bankowego w przypadku wylosowania Nagrody I stopnia jeśli Organizator nie jest płatnikiem podatku;
  2. w przypadku wylosowania ID Ekstra Losu - duplikatu paragonu fiskalnego/faktury, z tytułu którego otrzymał Ekstra Los zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Organizatora (tzn. wskazaniem Dowodu zakupu z tytułu, które Uczestnik Detaliczny otrzymał Ekstra Los, na podstawie posiadanych danych dotyczących Dowodów zakupu zgłoszonych przez Uczestników do Loterii a pochodzących od Uczestnika Detalicznego).
 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych oświadczeń i danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania) lub dowodu nadania przesyłki kurierskiej, jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 8 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust.1. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i  wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu/ rejestracji wskazanej w 8 ust.10.
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych z tym zastrzeżeniem, że informacja przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego/drugiego/trzeciego laureata rezerwowego.  
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez laureata. Warunkiem otrzymania nagrody przez osobę rezerwową jest:
  1. W przypadku pierwszego laureata rezerwowego negatywne przejście procedury weryfikacji przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia/Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego;
  2. W przypadku drugiego laureata rezerwowego negatywne przejście procedury weryfikacji przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia/Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego i pierwszego laureata rezerwowego Zgłoszenia/Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego;
  3. W przypadku trzeciego laureata rezerwowego negatywne przejście procedury weryfikacji przez laureata zwycięskiego Zgłoszenia/Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego, pierwszego laureata rezerwowego Zgłoszenia i drugiego laureata rezerwowego Zgłoszenia/Zgłoszenia Uczestnika Detalicznego.
 6. Przez negatywną weryfikację rozumie się m.in. niespełnienie warunków udziału w Loterii lub wydania nagrody, brak możliwości kontaktu z laureatem, nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej odpowiednio w ust. 4, 5, 11, 12 niniejszego paragrafu, nieprzesłanie kompletnej dokumentacji w wymaganym terminie, przesłanie niekompletnie wypełnionej dokumentacji, nieprzesłanie dodatkowej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, przesłanie Dowodu zakupu niespełniającego wymagań opisanych w postanowieniach Regulaminu, nieprzesłanie Dowodu zakupu, przesłanie uszkodzonego Dowodu zakupu, przesłanie nieczytelnego Dowodu zakupu, nieprzesłanie pełnej dodatkowej dokumentacji zgodnie z wezwaniem Organizatora.
 7. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat Loterii ( o którym mowa w 4 ust. 1 pkt a i b Regulaminu) nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu w Loterii. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia §8 ust.22 Regulaminu.
 8. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa i uprawnienia do otrzymania nagrody oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość (imię, nazwisko) i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia 8 ust.22 Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy wbrew postanowieniu Regulaminu tj. 8 ust. 8 Regulaminu, Organizator otrzyma więcej oświadczeń i Dowodów zakupów, wówczas wszystkie dokumenty przesłane po wyczerpaniu wskazanej puli nagród są unieważniane i nieuwzględniane w Loterii. W przypadku przesłania ich w tym samym terminie decyduje data i godzina dokonania Zgłoszenia.
 10. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust.11 i 12 niniejszego paragrafu, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 11. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 12. Wyniki Loterii w części Loterii obejmującej Uczestników publikowane są na Stronie internetowej po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody, a w przypadku Uczestnika, o którym mowa w 4 ust.1 pkt b w postaci pierwszych 3 cyfr numeru NIP, siedziby i przyznanej Nagrody. Wyniki Loterii w części obejmującej Uczestników Detalicznych publikowane są na www.zyskujzakzonobel.pl w postaci pierwszych 3 cyfr numeru NIP, siedziby i przyznanej nagrody.
 13. Nagrody Tygodniowe i Nagrody Przedsiębiorców wysyłane są przesyłką pocztową/ kurierską zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r. (data nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata w oświadczeniu. Kwota pieniężna przekazywana jest na numer rachunku bankowego jeśli Organizator nie jest płatnikiem podatku.
 14. Każdorazowy dostęp do nagrody będącej kartą przedpłaconą możliwy będzie po wprowadzeniu osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN). Numer ten zostanie przesłany laureatowi bezpłatną wiadomością SMS w ciągu dwóch dni roboczych od dnia nadania przesyłki pocztowej/kurierskiej, o której mowa w ust. 17,na nr telefonu podany przez laureata podczas dokonywania Zgłoszenia/rejestracji opisanej w 8 ust.10.
 15. Nagroda Główna wydana jest w formie aktu notarialnego przenoszącego na zwycięzcę Nagrody Głównej prawo własności nieruchomości, opisanej w § 11 ust. 2 pkt 2.1. Regulaminu. Akt notarialny zostanie podpisany u notariusza wskazanego przez Organizatora, na terytorium m.st. Warszawy. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie uzgodnionym telefonicznie ze zwycięzcą Nagrody Głównej, jednak nie później niż do 15 grudnia 2017 r.
 16. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i zawierające wszystkie wymagane dane (wskazane w postanowieniach Regulaminu Loterii §10 ust.4-5 powyżej Z tym zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo do odebrania Nagrody Głównej musi spełniać wymagania art. 99 i 158 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2017 r. poz.459), wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

§11 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 578 778, 00zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 1072 (słownie: tysiąc siedemdziesiąt dwie) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii przeznaczonymi dla Uczestników są:
  1. Nagroda Główna: dom drewniany powierzchni około 60 m2 wraz z działką gruntu (lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, gmina Trzemeszno, obręb Zieleń) oznaczonej geodezyjnie jako działka 5/21 działki, o powierzchni ok. 0.19 ha nad jeziorem Popielewskim, łącznej wartości 369 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą w wysokości 5 000 zł przeznaczoną na refundację kosztów notarialnych. Wraz z Nagrodą Główną zostanie przyznana Uczestnikowi dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 41 556,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i  00/100), przeznaczona na potrzeby uiszczenia należnego podatku dochodowego od Nagrody Głównej oraz ww. dodatkowej nagrody pieniężnej. Łączna wartość Nagrody Głównej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wynosi 415 556,00 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii. Jeżeli przepisy zobowiązują do tego Organizatora potrąci on dodatkową nagrodę pieniężną i odprowadzi do właściwego organu podatkowego.
  2. Nagrody Tygodniowe: w postaci karty przedpłaconej o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 10 Nagród Tygodniowych w każdym losowaniu tygodniowym. Łącznie Organizator przewidział 170 nagród Tygodniowych w Loterii.
 3. Nagrodami w Loterii przeznaczonymi dla Uczestników Detalicznych są:
  1. Nagroda Przedsiębiorcy I stopnia: karta przedpłacona zasilona kwotą 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100) brutto na karcie przedpłaconej wraz z kwotą pieniężną w wysokości 2 222,00 zł (słownie: twa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100). Łączna wartość Nagrody Przedsiębiorcy I stopnia 22 222,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Przedsiębiorcy I stopnia w Loterii;
  2. Nagroda Przedsiębiorcy II stopnia: karta przedpłacona zasilona kwotą 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 900 Nagród Przedsiębiorcy II stopnia o wartości 100 zł w Loterii, po 180 w każdym losowaniu miesięcznym;
 1. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Karta przedpłacona nie jest wypłacana w ekwiwalencie pieniężnym.
 2. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 3. Jeżeli przepisy zobowiązują do tego Organizatora potrąci on dodatkową nagrodę pieniężną i odprowadzi do właściwego organu podatkowego.

§12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie, w terminie do dnia 9 stycznia 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym (przesyłką rejestrowaną), na adres spółki First Line Polska Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Dom nad jeziorem- reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii i wzory Oświadczeń znajdują się na Stronie internetowej, a w zakresie loterii dotyczącej Uczestników Detalicznych na www.zyskujzakzonobel.pl oraz w siedzibie Organizatora. Oświadczenia stanowią Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do Regulaminu.
 2. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników/Uczestników Detalicznych są dla nich bezpłatne i odbywają się tylko na numery z zasobu numeracji polskich Operatorów. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem/Uczestnikiem Detalicznym tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników/Uczestników Detalicznych Loterii jest Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000020951, posiadającą NIP 118-00-47-014 oraz REGON 010413361. Podanie danych następuje na podstawie dobrowolnego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się do Loterii. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby Loterii.
 6. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 8. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) jest Organizator.
 10. Uczestnik/Uczestnik Detaliczny Loterii może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres loteriasadolin@1stline.pl o tytule „Zaprzestanie przetwarzania danych w Loterii Sadolin »Dom nad jeziorem«” i w treści zawierając oświadczenie woli wraz z  jego danymi osobowymi podanymi przy rejestracji w Loterii, jednakże cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.
 11. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032.) oraz Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1888).
 12. Na pisemny wniosek Uczestnika/Uczestnika Detalicznego Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez Uczestnika/ Uczestnika Detalicznego z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/ przyznaniu Nagrody, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy złożyć na o tytule „Usunięcie Zgłoszenia w Loterii »Dom nad jeziorem«” W treści zawierając oświadczenie woli wraz danymi osobowymi oraz wskazaniem, którego Dowodu zakupu dotyczy wniosek.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej/ Tygodniowej – Uczestnika – o którym mowa w §4 ust.1 pkt a Regulaminu ”.
 2. Załącznik nr 2 - „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej/ Tygodniowej – Uczestnika - o którym mowa w §4 ust.1 pkt b Regulaminu”.
 3. Załącznik nr 3 - „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Przedsiębiorcy I i II stopnia ”

 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej/ Tygodniowej - Uczestnika – o którym mowa w §4 ust.1 pkt a Regulaminu ”

OŚWIADCZENIE

laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Dom nad jeziorem”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

o Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), posiadam obywatelstwo polskie, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.3 i 4 Regulaminu.

o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 
ADRES:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________
PESEL*

____________________________________________________________
NUMER I RODZAJ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

______________________________________

PODPIS I DATA

*Dotyczy zwycięzcy Nagrody Głównej. W razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo i adres zamieszkania.

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu zakupu z tytułu, którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.

 

Załącznik nr 2 „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Głównej/ Tygodniowej - Uczestnika – o którym mowa w §4 ust.1 pkt b Regulaminu ”

OŚWIADCZENIE

laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Dom nad jeziorem”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

o Oświadczam, że w Loterii wziąłem/am udział jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), nabywający produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, inna niż działalność dystrybucyjna. Potwierdzam, że spełniam warunki uczestnictwa opisane w §4 ust.1 pkt b Regulaminu, w szczególności dotyczące formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.3 i 4 Regulaminu.

o Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii. Jestem osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia do Loterii w imieniu przedsiębiorcy.

____________________________________________________________
NAZWA FIRMY 

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORSTWA

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA:

____________________________________________________________
(ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO*

______________________

PODPIS I DATA

* Dotyczy Nagrody Głównej i okoliczności, w której płatnikiem podatku nie jest Organizator.

 

Załącznik nr 3 „Wzór oświadczenia laureata Nagrody Przedsiębiorcy I i II stopnia ”

OŚWIADCZENIE LAUREATA

loterii promocyjnej pod nazwą „Dom nad jeziorem”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania Nagrody Przedsiębiorcy

Oświadczam, że w Loterii wziąłem/am udział jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)prowadzących działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży farb i emulsji AkzoNobel Decorative Paints sp. z o.o. w kanale tradycyjnym, jako:

 o Właściciel

 o Osoba uprawniona do reprezentacji

 o Upoważniony pracownik

(należy zaznaczyć właściwe pole „X”)
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w regulaminie loterii, w szczególności w §4 ust.1 pkt c, ust.3 oraz nie należę do grona osób wymienionych w §4 ust. 3 i 4 Regulaminu i jestem osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia do Loterii w imieniu przedsiębiorcy.

Oświadczam, że nabyte losy w Loterii uzyskałem/am zgodnie z postanowieniami Regulaminu Loterii.

 ____________________________________________________________
IMIĘ i NAZWISKO

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORCY

____________________________________________________________
PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

____________________________________________________________
(ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

____________________________________________________________
 (KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

____________________________________________________________
 (WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO*

_______________________

PODPIS I DATA
* Dotyczy Nagrody Przedsiębiorcy I stopnia i okoliczności, w której płatnikiem podatku nie jest Organizator.

Drewniany dom o powierzchni około 60 m2

wraz z działką o powierzchni około 1 900 m2

z linią brzegową nad jeziorem Popielewskim

w województwie wielkopolskim, powiat gnieźnieński,

gmina Trzemeszno, obręb Zieleń.

DOM na jeziorem

300 zł na karcie

Karta przedpłacona

zasilona kwotą 300 zł.

NAGRODA GŁÓWNA

NAGRODY TYGODNIOWE

LP. DANE ZWYCIĘZCY MIASTO
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez First Line Polska z siedzibą w Warszawie (02-737) w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne acz niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a także o przysługującym mi prawie dostępu treści moich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania i usunięcia.

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ